The American Caliban (substitute) wrote,
The American Caliban
substitute

 • Mood:
 • Music:

And this just in from the Internet Word Salad Shooter

From p723fiu@online.de Sun Nov 23 16:12:33 2003
Return-Path: <p723fiu@online.de>
From: "(SPPNN)" <p723fiu@online.de>
To:
[Error: Irreparable invalid markup ('<subject:>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

From p723fiu@online.de Sun Nov 23 16:12:33 2003
Return-Path: <p723fiu@online.de>
From: "(SPPNN)" <p723fiu@online.de>
To: <Subject: Rzecznik Pacjenta - pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych ustawe
Sender: "(SPPNN)" <p723fiu@online.de>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ISO-8859-2"
Date: Mon, 24 Nov 2003 01:12:20 +0100
Reply-To: "(SPPNN)" <llk667@online.de>
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<lj-cut text="POLES!">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2"><STYLE type="text/css">

TEXT-DECORATION: none
}
:hover {
COLOR: #ff9900
}
</STYLE>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 5.00.2614.3500"></HEAD>
<BODY bgColor=white>
<p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Po wielu miesi&#177;cach przygotowa&#210;
<b>Komitet Incjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta </b>
zasta&#8805; <a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/post.htm">formalnie zarejestrowany.</a>
Mamy 3 miesi&#177;ce ( do 14 lutego 2004 r. ) na uzupe&#8805;nienie do 100 000 podpis&#219;w
listy os&#219;b popieraj&#177;cych ustaw&#205;. Obecnie mamy ich ok. 30 000</i></font></p>

<center>
<font size=5><b>Prosimy o pomoc w zbieraniu podpis&#219;w popieraj&#177;cych obywatelski
projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta</b></font>
</center>
<bloquote><br>
<br>
<a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.rtf"> >projekt ustawy&lt;</a>.<br>
<a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/podpisy.rtf"> >formularz do zbierania podpis&#219;w<
</a><br>
<p align=justify> <font size=3>Od ponad 4 lat domagali&#8706;my si&#205; od w&#8805;adz ustawy o Rzeczniku Pacjenta. W ko&#210;cu projekt ustawy powsta&#8805; si&#8805;ami
spo&#8805;ecznymi ( Stowarzyszenie Primum Non Nocere i kilku wsp&#219;&#8805;pracuj&#177;cych prawnik&#219;w
). W obecnej sytuacji jasno wida&#202; jak bardzo potrzebny jest publicznie przejrzysty
nie tylko lekarski nadz&#219;r nad funkcjonowaniem S&#8805;u&#248;by Zdowia. <br>
Organizowali&#8706;my konferencje prasowe, wiece i protesty. W wyniku tych nacisk&#219;w
w 1999 r. jako rozwiazanie przej&#8706;ciowe, powo&#8805;ano bez ustawowego okreslenia kompetencji
i &#8706;rodk&#219;w, <a href="http://www.sppnn.org.pl/niedot/250899.html">Rzecznik&#219;w przy
Kasach Chorych.</a><br>
By&#8805;o to lepsze rozwi&#177;zanie ni&#248; &#248;adne. Po wprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia
istniej&#177; nadal Rzecznicy. Dzia&#8805;aj&#177; bez zakresu praw, obowi&#177;zk&#219;w okre&#8706;lonych
ustaw&#177;. Jedni pr&#219;buj&#177; pomaga&#202; ludziom, inni maj&#177; posadk&#205;.</font>
<p align=justify><font size=3>Prawa Pacjenta s&#177; ustawicznie &#8805;amane. Spo&#8805;ecze&#210;stwu
ogranicza si&#205; dost&#205;p do leczenia. Znaczna cz&#205;&#8706;&#202; publicznych &#8706;rodk&#219;w przeznaczanych
na leczenie jest marnotrawiona.
Gdy dojdzie do pope&#8805;nienia b&#8805;&#205;du lekarskiego,
poszkodowani nie otrzymuj&#177; pomocy, a &#8706;rodowisko tuszuje to co zrobiono. Bywa
&#248;e i kosztem zdrowia czy &#248;ycia ofiary.<br>
Nadz&#219;r nad Prawami Pacjenta kt&#219;re s&#177; elementem Praw Cz&#8805;owieka nie jest poddany
publicznej kontroli. Nadz&#219;r sprawuje medyczne lobby ordynatorsko profesorskie
zainteresowane utrzymaniem status quo. W takich warunkach prominenci zyskali
sw&#177; pozycj&#205; i pieni&#177;dze.<br>
Nie ma co liczy&#202; na to &#248;e ustawodawca (Sejm) z w&#8805;asnej inicjatywy zacznie zmienia&#202;
prawo dotycz&#177;ce poszkodowanych pacjent&#219;w, poniewa&#248; inicjatywy legislacyjne przygotowywuje
Ministerstwo Zdrowia i "lekarska" Komisje Zdrowia. <br>
Nadz&#219;r nad sprawnym funkcjonowaniem S&#8805;u&#248;by Zdrowia w skali pa&#210;stwa wymaga innej
wiedzy ni&#248; ta kt&#219;r&#177; uzyskuj&#177; lekarze na studiach, wymaga wiedzy administracyjno-menagerskiej.
<br>
Nadz&#219;r nad Prawami Pacjenta wymaga bezstronno&#8706;ci i uczciwo&#8706;ci a nie ch&#205;ci zysku,
tuszowania b&#8805;&#205;d&#219;w i utrzymywania status quo. <br>
W pa&#210;stwie wielko&#8706;ci Polski ka&#248;dego roku nie mniej ni&#248; 20 tys os&#219;b choruje lub
umiera na skutek niew&#8805;a&#8706;ciwego leczenia. Ci kt&#219;rzy prze&#248;yj&#177; b&#8805;&#177;d czesto nie
otrzymuj&#177; pomocy medycznej i socjalnej, poniewa&#248; &#8805;atwiej i taniej jest tuszowa&#202;
to co zrobiono ni&#248; pomaga&#202; chorym czy okaleczonym ludziom. Z tej przyczyny w
Polsce jest o 30% niepe&#8805;nosprawnych wi&#205;cej ni&#248; w s&#177;siaduj&#177;cych krajach o podobnej
historii do naszej.<br>
Parlament oficjalnie nie jest informowany o sytuacji poszkodowanych. Rzecznicy
przy Narodowym Funduszu maj&#177; za nisk&#177; rang&#205;, a Minister Zdrowia nie ma ochoty...<br>
<b>Mimo skandali, korupcji i afer wok&#219;&#8805; systemu ochrony zdrowia, w tych nie
normalnych czasach, staramy si&#205; dzia&#8805;a&#202; normalnie. <br>
Podejmujemy pr&#219;b&#205; uzupe&#8805;nienia do 100 000 podpis&#219;w list&#205; os&#219;b popieraj&#177;cych
projekt <a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.rtf">ustawy</a> powo&#8805;uj&#177;cej
i okre&#8706;laj&#177;cej zasady dzia&#8805;ania Rzcznika Pacjenta i by wnie&#8706;&#202; go pod obrady
Parlamentu.<br>
</b> Projkt ustawy o Rzeczniku Pacjnta jest podobny do ustawy Rzecznika Praw
Dziecka. <br>
Ze wzl&#205;du na skal&#205; problmu wynikaj&#177;c&#177; z ilo&#8706;ci pop&#8805;nianych b&#8805;&#205;d&#219;w lekarskich,
sytuacj&#205; w naszej S&#8805;u&#248;bie Zdrowia, przwidujmy dodatkowo mo&#248;liwo&#8706;&#202; powo&#8805;ania
przez Sejmiki Wojew&#219;dzkie, Regionalnych Rzcznik&#219;w Pacjnta.<br>
Regionalni Rzecznicy maj&#177; okre&#8706;lone zadania tak i&#248; przejm&#177; te&#248; rol&#205; dotychczasowych
Rzecznik&#219;w przy Narodowym Funduszu Zdrowia.<br>
<br>
<b>Prosimy o pomoc w zbieraniu podpis&#219;w dla popacia obywatelskiego projektu
Ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Formularz do zbierania podpis&#219;w mo&#248;na pobra&#202; i
wydrukowa&#202; <a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/podpisy.rtf"> &gt;z tego miejsca<
</a></b> . Publiczne zbieranie podpis&#219;w popieraj&#177;cych ustaw&#205; jest chronione
prawem, a przeszkadzanie w tym <a href="http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/f8d905592992a8efc12567c400482443/$FILE/D19990688L.pdf">
jest czynem karalnym.</a><br>
Przy zbieraniu podpis&#219;w nale&#248;y posiada&#202; projekt ustawy. <a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.rtf">
>Mo&#248;na go wydrukowa&#202; z tego miejsca<</a>.<br>
Niestety podpis elektroniczny nie jest respektowany przez ustaw&#205; o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej...<br>
Wype&#8805;nione formularze prosimy przys&#8805;a&#202; listem poleconym ( bez zwrotnego potwierdzenia
odbioru ) na adres Stowarzyszenia Pacjent&#219;w Primum Non Nocere : 00 465 Warszawa
ul. 29 Listopada 10a/8 <br>
<br>
<b>Zwracamy si&#205; z pro&#8706;b&#177; do os&#219;b kt&#219;re prowadz&#177; strony internetowe o umieszczenie
na nich linku do strony <a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/">Komitetu Incjatywy
Ustawodawczej </a>i <a href="http://www.sppnn.org.pl/rzecz/podpisy.rtf">formularza
</a> do sk&#8805;adania podpis&#219;w.</b>Je&#8706;li potrzebne jest do tego logo Stowarzyszenia Primum Non Nocere
to mo&#248;na skopiowa&#202; z <a href="http://www.sppnn.org.pl/grafika/logo33.gif">tego miejsca</a></font>
<p align=justify><b><font size="3">Zwracamy si&#205; z pro&#8706;b&#177; do medi&#219;w o poinformowanie
spo&#8805;ecze&#210;stwa o prowadzonej akcji i ewentualny druk w gazetach formularzy do
sk&#8805;adania podpis&#219;w. <br>Mamy czas do 14 lutego 2004</font></b>
<p align=justify>&nbsp;
<p align=justify>Adam Sandauer <br>
pe&#8805;nomocnik Komitetu Incjatywy Ustawodawczej<br>
<br>
<a href="mailto:sppnn@sppnn.org.pl"><font
size=3>sppnn@sppnn.org.pl</font> </a>
<p align=justify><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>podstawa
prawna rozes&#8805;ania e-maila:</b><br>
<i>Nie zawieraj&#177;c tre&#8706;ci komercyjnych ten e-mail nie podlega ograniczeniom wynikaj&#177;cym
z <a href="http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/9f62328e669d5d97c1256c31004a3820/$FILE/D20021204.pdf">
ustawy o &#8706;wiadczeniu us&#8805;ug drog&#177; elektroniczn&#177; </a><br>
Jako element promocji ustawy i zbierania podpis&#219;w kt&#219;re jest prowadzone przez
Komitet Incjatywy Ustawodawczej ten e-mail podlega ochronie prawnej wynikaj&#177;cej
z art. 8 par.3 i art. 19 <a href="http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/f8d905592992a8efc12567c400482443/$FILE/D19990688L.pdf">
ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli</a> Przeszkadzanie
w wykonywaniu tej inicjatywy jest zabronione i podlega odpowiedzialno&#8706;ci karnej.<br>
<br>
O&#8706;wiadczamy i&#248; Pa&#210;stwa adresy e-mail zosta&#8805;y przez nas zebrane w og&#219;lniedost&#205;pnych
witrynach internetu i nie b&#205;d&#177; u&#248;yte do dalszego wysy&#8805;ania wiadomo&#8706;ci ani do
&#248;adnych innych cel&#219;w. </font><br><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Wszystkich zainteresowanych dalsz&#177; wsp&#219;&#8805;prac&#177; z nami czy
te&#248; otrzymywaniem informacji prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail w subskrypcji
znajduj&#177;cej si&#205; na stronie internetowej Stowarzyszenia Pacjent&#219;w Primum Non
Nocere </b></i></font>
<center>
<br>
<a href="http://www.sppnn.org.pl/index1.html"><font size=3> do strony internetowej
Primum Non Nocere</font> </a>
</center>
</bloquote>
</BODY></HTML>
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment